Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie
38-400 Krosno ul. Grodzka 45A
Adres do korespondencji: : ul. Plac Katedralny 4A 37-700 Przemyśl
KRS 0000559734 NIP 684-264-06-31 REGON 361592908
tel. 601 866 899, 604 968 084
www.lazarus.pl www.betania-lazarus.pl e-mail: centrum@betania-lazarus.pl
Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie zostało powołane 18 marca 2014 roku przez Metropolitę Przemyskiego Arcybiskupa Józefa Michalika i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2015 roku. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego 26 października 2017 roku.
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej, pomoc wszystkim osobom potrzebującym pomocy oraz obrona Kościoła i wartości katolickich.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie miasta Krosna, miasta Przemyśla oraz okolicznych gmin i parafii. Na terenie Krosna pomaga potrzebujących w tamtejszym hospicjum, głownie przy wsparciu wolontariuszy oraz organizuje akcje i zbiórki publiczne, pomagając potrzebującym, głównie dzieciom. W Przemyślu Stowarzyszenie rozpoczęło realizację sztandarowego projektu: Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania” im. Św. Łazarza, jako ośrodka wsparcia od poczęcia do naturalnej śmierci i doprowadzeniu do sfinalizowania tego projektu podporządkowana jest większość działań Stowarzyszenia, chociaż prowadzimy również inne działania charytatywne oraz działania edukacyjne, wychowania patriotycznego, przywracania i odbudowywania pamięci historycznej.
Cyklicznie w kwietniu kolejnych lat 2016-2018 ulice Przemyśla „zakwitają nadzieją” – nasze Stowarzyszenie organizuje „Przemyskie Pola Nadziei”, realizując idee przypominania o ludziach cierpiących, oczekujących naszego wsparcia i towarzyszenia im w trudnym okresie odchodzenia z tego świata, idee pozyskiwania funduszy na prowadzenie hospicjów, a żonkile rozdawane darczyńcom przez wolontariuszy są międzynarodowym symbolem nadziei, symbolizującym również triumf poświęcenia nad egoizmem i miłości nad śmiercią i w ten sposób zbieramy fundusze na realizację naszego głównego celu: uruchomienie Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania”.
W dniach 17 września 2017 roku oraz 16 września 2018 roku zorganizowaliśmy w Przemyślu uliczny bieg na dystansie 5 km „Przemyską Piątkę”, dochód z biegu przeznaczamy
również na rzecz Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania”. „Przemyska Piątka” uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Jako Organizacja Pożytku Publicznego uzyskaliśmy prawo do 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 i 2018 rok, wszystkie uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczymy na Centrum Hospicyjno – Opiekuńcze „Betania”.
Pomagamy bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym. Uruchomiliśmy Hospicjum Domowe i zarejestrowaliśmy go w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego. Rozpoczynamy działalność Hospicjum Domowego całkowicie charytatywnie, w oparciu o pracę wolontariuszy – lekarza, pielęgniarek, psychologa, fizykoterapeutę. W najbliższych tygodniach zamierzamy wystąpić o zakontraktowanie opieki długoterminowej (hospicyjnej) przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Organizujemy konferencje naukowe związane z naszymi statutowymi celami. 9 listopada 2017 roku zorganizowaliśmy konferencję pt. „O godne umieranie …” – umieranie widziane oczami filozofa, lekarza, pielęgniarki i duszpasterza (kapelana). 16 listopada 2018 roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję „Wojskowe lazarety w latach 1914 – 1918. W drodze do niepodległości”. Prelegentami byli wybitni historycy z Przemyśla oraz zaproszeni goście z Włoch i Francji. Tematyka konferencji korespondowała z działalnością naszego Stowarzyszenia i wpisywała się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Patronat nad tą konferencją objął Minister Obrony Narodowej. Umiędzynarodowienie konferencji służy również promocji miasta Przemyśla poza granicami kraju.
Uruchomiliśmy Ośrodek Troski o Płodność, pomagamy małżeństwom starającym się o potomstwo stosując metodę naturalnego planowania rodziny – naprotechnologię w oparciu o model Creightona.
Dla realizacji naszego sztandarowego projektu: Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania”, Stowarzyszenie zabiega o wszelkie możliwe formy wsparcia. Dzięki samorządowym władzom miasta Przemyśla otrzymaliśmy na własność budynek przy ul. Słowackiego 85, zlokalizowany na działce nr 998/4 obręb 212, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-1370 – dawny budynek sztabowy z przeznaczeniem na usługi hospicyjno – opiekuńcze. Budynek wymaga generalnego remontu i przebudowy.
Proces remontowy został podzielony na 2 etapy.
I etap procesu remontowego: Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego na cele kultury – obejmuje roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura (umowa RPPK.04.04.00-18-0104/16-00).
Całkowita wartość projektu wynosi 3 477 435.99 zł.
Koszty kwalifikowane 3 302 774.61 zł
Kwota dofinasowania 2 807 358.38 zł
RAZEM udział własny 670 077.61 zł
Aktualnie po wyłonieniu wykonawcy trwają zaawansowane prace budowlane.
Termin zakończenia prac I etapu: 2019.06.30
II etap procesu remontowego: Program głębokiej termomodernizacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcie, planowane zakończenie prac II etapu: 2020.06.30. Całkowity koszt przedsięwzięcia 4 980 725 zł, kwota dotacji 4 233 617 zł (85% kosztów kwalifikowanych), udział własny 747 108 zł.
III etap projektu to wyposażenie i uruchomienie Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego.
Planowane zakończenie wszelkich prac: 2020.12.31
Już po zakończeniu prac I etapu zostanie uruchomione Lazaryckie Centrum Historyczno – Muzealne, integralnie powiązane z Centrum Hospicyjno – Opiekuńczym „Betania”. Usytuowanie Lazaryckiego Centrum Historyczno – Muzealnego, ze względu na związek z obronnością, tradycją wojskową, a także z racji na bliskość cmentarzy wojskowych, jest w sposób naturalny przystosowane i przydatne dla funkcji dydaktyczno-wychowawczej o charakterze historyczno-patriotycznym. W Centrum Historyczno – Muzealnym, zamierzamy eksponować elementy ukazujące historię Przemyśla i Bramy Przemyskiej, w szerszym kontekście ich unikatowej przeszłości, przeszłości Miasta, które po Kamieńcu Podolskim i Lwowie, pełniło funkcję ostatniego bastionu Kresów Południowowschodnich Rzeczypospolitej. Pewna część ekspozycji będzie poświęcona historii Zakonów Rycerskich, krucjat obrony chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 1000 letniej historii oraz
tradycji Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza, w tym także jego obecności za ziemiach polskich. Sala konferencyjna, zwana „Salą Rycerską” pełnić będzie funkcję dydaktyczną, poprzez wystawy z historii Kresów Rzeczypospolitej na jej Południowowschodnim teatrze działań wojennych. W podziemiach Sali Rycerskiej przewiduje się „bunkier multimedialny” z prezentacją poszczególnych okresów historycznych Miasta, w tym Twierdzy Przemyśl oraz jej walk w okresie I wojny światowej. Przewiduje się możliwość prezentacji historii w postaci zajęć multimedialnych oraz kiosków multimedialnych. Koncepcja edukacyjno – formacyjna Centrum Historyczno – Muzealnego, oparta na elementach historii jako motywacji patriotycznej, daje możliwość wpisania tej nowej instytucji w plan zwiedzania Miasta Przemyśla. Trwają zaawansowane prace koncepcyjne i projektowe z udziałem najwybitniejszych przemyskich historyków. Planujemy również budowę odpowiedniego zaplecza parkingowego, szczególnie dla autokarów, który da możliwość zainicjowania zwiedzania Miasta właśnie z tego miejsca (budowa parkingu jest elementem II etapu przebudowy budynku – głębokiej termomodernizacji).
II etap procesu remontowego to program głębokiej termomodernizacji – obejmuje modernizację systemu grzewczego w oparciu o gruntową pompę ciepła i kaskadę kondensacyjnych kotłów gazowych (alternatywne źródło ciepła), docieplenie przegród budynku, modernizacje wentylacji, modernizację oświetlenia – zastosowanie energooszczędnych żarówek LED oraz produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, wykonanej jako zadaszenie miejsc parkingowych. Realizacja powyższych elementów wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej, co przełoży się na trwałe zmniejszenie zużycia energii oraz znaczące ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, jednocześnie zostanie wyremontowany budynek i adaptowany na cele Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania”.
Planowany zakres działalności Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania”: obejmie:
– stacjonarne hospicjum dla dorosłych i zakład opiekuńczo – leczniczy (łącznie ok. 40 łóżek) w wysokim standardzie usług,
– hospicjum domowe,
– usługi rehabilitacji,
– inne usługi opiekuńczo – lecznicze (np. DDOM, specjalistyczne gabinety lekarskie),
– Ośrodek Troski o Płodność.
Wszystkie usługi lecznicze i opiekuńcze będą świadczone w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia lub finansowane przez inne instytucje państwowe (np. ZUS/KRUS/budżet państwa poprzez różnorakie programy), będą więc bezpłatne dla odbiorcy świadczeń leczniczych.
Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną Przemyśla, wzrastającą liczbę mieszkańców w wieku emerytalnym, niski poziom zamożności mieszkańców, trudności z dostępem do profesjonalnych usług opiekuńczych, wsparcie ich i pomoc w najtrudniejszych życiowych sytuacjach związanych z poważną, często nieuleczalną chorobą jest zadaniem nas wszystkich – organizacji charytatywnych NGO, instytucji państwowych i samorządowych.